Home IT Databank 유료보고서
 
 
 

  2010 IT시장 백서   발행처: 50,000원(품절)
 
 
 

  2009 정부/공공기관 IT 수요 분석 보고서   발행처:KRG 50,000원
 
 
 

  2009 IT시장 백서   발행처:KRG 50,000원
 
 
 

  글로벌 ICT 시장 매력도 지수(GIMA) 평가 보고서   발행처:KRG 50,000원(품절)
 
 
 

  2008 IT시장 백서   발행처:KRG 50,000원(품절)
 
 
 

  2007 IT시장 백서   발행처:KRG 50,000원
 
 
 

  2006 IT시장 백서   발행처: 50,000원
 
 
 

  2005 IT시장 백서   발행처:KRG 50,000원(품절)
 
이전123다음
E-mail : webmaster@krgweb.com